Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Manual de boas prácticas de prevención de riscos laborais no sector da hostalaría: bares e restaurantes
23/11/2016 OSALÁN
Publicación elaborada por OSALÁN, Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais, coa colaboración da Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de Euskadi (UPTA Euskadi). Os contidos contidos na Guía presentanse agrupados por bloques temáticos: riscos asociados ás condicións dos centros de traballo, riscos asociados ás condicións ambientais, riscos ergonómicos, riscos asociados á manipulación de alimentos, riscos asociados ao uso de produtos de limpeza, riscos psicosociais. En cada bloque, analízanse os riscos do sector incluíndo factores de risco e recomendacións.
Imaxen da Axencia Europea
21/11/2016 EU-OSHA
O emprego de fármacos por razóns non médicas como potenciadores cognitivos está cada vez máis extendido entre algúns grupos de traballadores/as. Na sociedade, cada vez máis competitiva tanto socialmente como no ámbito laboral, parece que o uso destes fármacos é necesario para medrar. Os efectos a longo prazo nos traballadores/as que as inxeren son polo momento unha incógnita. Este texto describe fármacos que melloran o rendemento, os seus efectos, e as implicacións que poden ter para a seguridade e a saúde laboral.
Os ACTÚA do ISSGA
18/11/2016 ISSGA
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral ten editado unha colección de documentos relacionados co sector vitivinícola que recolle de forma sinxela e visual as tarefas que se realizan e a maquinaria que se emprega. Os documentos fan referencia ao traballo nas viñas, nas adegas e na vendima.
Imaxen da Axencia Europea
16/11/2016 EU-OSHA
Documento elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo no que se describen os principais riscos que poden resultar deste novo xeito de traballo. O desenvolvemento da tecnoloxía posibilita a "recolocación" dos postos de traballo fora dos espazos tradicionais ao mesmo tempo que da lugar a novas formas de organización do traballo. O acelerado crecemento desta forma de traballo crea desafíos considerábeis; no texto se revisan algúns exemplos de temas non resoltos.
Imaxen da Axencia Europea
11/11/2016 EU-OSHA
Documento elaborado pola Axencia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo no que se teñen en consideración as implicacións que para a saúde laboral teñen as innovacións en materia de robótica e intelixencia artificial no eido laboral. O texto describe o uso presente de robots e máquinas intelixentes, fala a seguranza laboral e as implicacións de saúde deste campo e realiza proxeccións futuras sobre o emprego da tecnoloxía robótica nunha era onde os robots poden devir axudantes humanos e, no longo-corrido, mesmo co-traballadores.
EUROGIP
10/11/2016 EUROGIP
EUROGIP, organismo francés que ten como finalidade o estudo das cuestións relativas á seguridade, prevención de accidentes de traballo e enfermidades profesionais tanto no plano europeo como internacional, publica os resultados dun estudo comparativo no recoñecemento de trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral (MSDs) en 10 países europeos: Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Suecia e Suíza.
Identificación, avaliación e prevención do risco de carga física na pesca. Modalidade de cerco
7/11/2016 INSHT
A pesca é unha actividade cunha alta carga de requirimentos físicos. A adopción de posturas forzadas e os movementos repetidos durante unha parte importante da xornada, vense agravados por dúas circunstancias sumamente importantes: a realización do traballo no exterior, cunhas condicións ambientais moi distintas dependendo da época do ano e as especiais condicións do lugar de traballo, exposto a continuos e, ás veces, bruscos movementos. Este documento técnico elaborado polo INSHT proporciona por unha banda unha serie de orientacións para a identificación e avaliación dos riscos de carga física na pesca de cerco, principalmente en embarcacións menores de 24 metros de eslora, e, por outra, propón un conxunto de medidas e de boas prácticas destinadas á prevención deste tipo de riscos.
INSHT Boas prácticas
30/9/2016 INSHT
O INSHT pon a disposición unha serie de infografías e vídeos divulgativos sobre alimentación saudable, posturas de traballo inaxeitadas, hixiene do sono e sedentarismo.
Ruído en embarcacións de pesca
28/9/2016 INSHT
Folleto editado polo INSHT orientado a facilitar a selección de equipos de protección individual de protección auditiva a bordo de embarcacións de pesca. A perda auditiva por ruído representou o segundo diagnóstico máis frecuente entre as enfermidades profesionais declaradas neste sector durante o período 2007-2012. Ademais da perda auditiva, a exposición ao ruído provoca outros efectos non auditivos que poden incidir sobre a seguridade e saúde dos traballadores
Medicamentos perigosos. Medidas de prevención para a súa preparación e administración
22/9/2016 INSHT
Os traballadores do sector sanitario están expostos a unha serie de riscos de orixe química que tradicionalmente foron identificados e valorados: gases anestésicos, formaldehído, óxido de etileno e citostáticos, entre outros. Dende hai un tempo, está a estudarse máis profundamente da exposición a estes últimos, estendéndoa a todos aqueles medicamentos, citostáticos ou non, que son manexados e administrados polo persoal sanitario e sobre os que deben tomarse unha serie de precaucións pois poden resultar perigosos para os traballadores/as que os manexan. O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene de Estadios Unidos (NIOSH), ao longo destes últimos anos publicou unha serie de documentos sobre esta cuestión que se consideraron como de referencia.
Guía non vinculante de boas prácticas para a aplicación da Directiva 2013/35/UE sobre campos electromagnéticos.
21/9/2016 Comisión Europea
A Directiva 2013/35/UE (CEM) estabelece as disposicións mínimas de seguridade relativas á exposición de traballadores e traballadoras aos riscos derivados dos campos electromagnéticos. A Guía pretende axudar a comprender como pode verse afectado pola Directiva CEM o traballo nas pemes. A guía non é xuridicamente vinculante e non achega unha interpretación das disposicións legais específicas que deban cumprirse. Debe, polo tanto, lerse en conxunción coa Directiva CEM, a Directiva Marco 89/391/CEE e a lexislación nacional pertinente.
Análise da exposición ao ruído a bordo de embarcacións de pesca
18/7/2016 INSHT
O obxecto deste estudo elaborado polo INSHT é caracterizar os niveis de ruído típicos existentes nas diversas zonas de estancia e traballo a bordo de embarcacións de pesca con eslora inferior a 24 metros. Hai que ter en conta que a tripulación atópase exposta a altos niveis de ruído de xeito constante, pois o barco é centro de traballo e lugar de descanso.
Non te metas nun berenxenal
7/7/2016 INSHT
O INSHT publica este cartel coa intención de sensibilizar a traballadores/as sobre os riscos aos que se expoñen durante a reentrada e informar a empresarios/as das obrigacións a este respecto que se inclúen na lexislación sobre o uso sustentable de produtos fitosanitarios e outras consideracións que debe ter en conta para garantir a saúde dos seus traballadores/as. A exposición aos residuos de produtos fitosanitarios destes traballadores pode chegar a ser de magnitude similar ou mesmo superior á exposición durante as tarefas de mestura, carga e aplicación dos mesmos. Ademais hai que ter en conta que a percepción do risco que teñen os traballadores expostos a residuos do produto, ás veces non visibles, é menor que a dos responsables do tratamento fitosanitario.
Que a calor non te queime
15/6/2016 INSHT
O INSHT publica a infografía " Que a calor non te queime!", tendo en conta que durante a época estival a exposición á radiación solar é intensa en actividades que se realizan á intemperie, incrementándose a posibilidade de que un traballador/a sufra un golpe de calor.
osalan guía transporte estrada
2/6/2016 OSALAN
OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laboral- publicou un manual de boas prácticas para a prevención de riscos laborais no transporte de mercadorías e outras actividades por estrada.
App emprego seguro de escadas
20/5/2016 NIOSH
Aplicación para smartphone de NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), deseñada para mellorar a seguridade no emprego de escadas de man. A aplicación ofrece guías de emprego e ferramentas interactivas para previr as causas principais das caídas.
Análise das funcións do coordinador de seguridade e saúde
20/5/2016 Seguretat i Salut Laboral
Esta publicación resulta da análise das funcións do coordinador/a de seguridade e saúde no ámbito da construción; presta atención ás relacións entre os profesionais, aos que se dirixe á publicación, que interveñen na obra, tanto na fase de elaboración como de execución do proxecto: promotores, empresarios, coordinadores de seguridade e saúde, responsables de dirección de obra, proxectistas, técnicos de saguridade das empresas construtoras, cargos intermedios con responsabilidades en prevención de riscos laborais, representantes dos traballadores. Este documento pretende sensibilizar aos profesionais implicados sobre a importancia da figura de coordinador/a de seguridade e saúde, aportando elementos que axuden a aclarar as posibles dúbidas que se prantexen na interpretación da normativa existente sobre este tema.
Estudos sobre exposición a axentes canceríxenos en ind. agricultura e gandeiría, construción e transformadoras
18/5/2016 Safe Work Australia
Safe Work Australia ven de presentar tres estudios sobre a exposición a axentes canceríxenos nos sectores agrícola e gandeiro, na construción e nas industrias transformadoras. Os estudos realizáronse a partir da información proporcionada por una mostra representativa de traballadores/as e considerando 38 agentes canceríxenos seleccionados previamente (todos eles clasificados pola IARC dentro dos grupos 1,canceríxeno en humanos, ou 2A, probablemente canceríxeno en humanos) e se identificaron as exposicións aos mesmos de forma indirecta: a partir de tarefas que os/as traballadores afirmaron realizar.
Residuos con amianto: dende o produtor ao xestor
16/5/2016 INSHT
Documento divulgativo elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo no que se realiza un percorrido dende la producción do residuo de amianto ata o seu tratamento final, analizando as figuras participantes en cada unha das etapas así como a lexislación vixente ao respecto.
Manual de métodos analíticos
6/5/2016 NIOSH
Está a disposición a quinta edición do Manual de métodos analíticos de NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) coñecido polas súas siglas en inglés: NMAM (NIOSH Manual of Analytical Methods). O manual de métodos analíticos de NIOSH é un documento moi empregado polos hixienistas industriais a nivel mundial. Segundo datos proporcionados por NIOSH, en 2015 este manual recibiu medio millón de consultas e cada método foi descargado unha media de 622 veces.
Determinación da incertidume de medida de axentes químicos
5/5/2016 INSHT
Publicado o CR-09/2015 con denominación "Determinación da incertidume de medida de axentes químicos. Utilización dos resultados de participación de programas de ensaios de aptitude na estimación da incertidume de medida dun procedemento analítico.
Nanomateriais exposición laboral e medidas preventivas
4/5/2016 Nanomateriais
Espazo Web creado polo Departament d'Empresa i Coneixement da Generaritat de Catalunya, que busca recoller información referente ao emprego de nanomateriais así como das medidas preventivas qu deben terse en conta no seu emprego.
Guía Práctica de Saúde Laboral para a valoración de APTITUDE EN TRABALLADORES CON RISCO DE EXPOSICIÓN A CARGA FÍSICA
21/3/2016 Escola Nacional de Medicina do Traballo Instituto de Saúde Carlos III, Asociación Española de Especialistas en Medicina do Traballo
Os datos epidemiolóxicos que facilitan os Sistemas de Información tanto de Accidentes de Traballo (DELTA), como de Enfermidades Profesionais (CEPROSS), sitúan aos problemas musculoesqueléticos derivados da carga física no traballo como un dos puntos de atención preferente para aqueles que traballan a prol da consecución de espazos de traballo seguros e saudables, en particular Organismos Públicos e Sociedades Científicas.
Algunas orientaciones para evaluar los factores de riesgo psicosocial
16/3/2016 INSHT
Esta publicación –ampliación da publicación “Algunhas orientacións para avaliar os factores de risco psicosocial” (a de agora engade “Edición ampliada 2015”)- recolle unha serie de cuestións habituais á hora de abordar unha avaliación psicosocial e cal é o posicionamento do INSHT sobre as mesmas.
Métodos de toma de mostras e análise.
15/3/2016 INSHT
O INSHT ven de engadir á colección de Métodos de toma de mostras e análise dúas novas ferramentas. A colección está composta por métodos seleccionados polo seu interese e aplicabilidade no campo da Hixiene Industrial, desenvolvidos tendo en consideración a normativa vixente co fin de obter medicións que poidan ser comparables cos valores límite de exposición profesional.
A organización preventiva das empresas en España: características distintivas respecto doutros modelos europeos
29/2/2016 INSHT
O estudo elaborado polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo analiza a diversidade das modalidades de organización da prevención de riscos laborais nas empresas en Alemania, Francia, Italia, Países Baixos e Reino Unido así como no Estado español. Dentro deste texto, tamén se atopa unha descripción da situación da organización da prevención noutros Estados membros, baseándose na análise documental de fontes secundarias procedentes doutros estudos europeos. Dentro do anexo bibliográfico, atopamos referencias e fontes consultadas, organizadas por países.
Fichas e videos seguridade e saúde no traballo ILO
24/2/2016 Organización Internacional do Traballo
A Organización Internacional do Traballo ten publicadas fichas técnicas e vídeos de seguridade e saúde no traballo co fin de divulgar prácticas seguras en relación con riscos específicos nos traballos en granxas, talleres de reparación de vehículos a motor e carpinterías. Tanto as fichas como os vídeos están dirixidos a traballadores e empregadores de micro e pequenas empresas.
Valores límite 2016
18/2/2016 INSHT
Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo para o ano 2016. A constitución polo INSHT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.
Iluminación no posto de traballo
11/2/2016 INSHT
A publicación do INSHT informa sobre os conceptos necesarios para poder identificar, avaliar e adaptar unha iluminación adecuada en función das esixencias das tarefas. Así, expoñeranse aspectos que é preciso coñecer relacionados non só cos niveis de iluminación, senón tamén con outros parámetros igual de importantes como os niveis de luminancia e o equilibrio tanto de iluminancia como de luminancia. Este documento describe as características das distintas luminarias e lámpadas, incluíndo as lámpadas LED. Finalmente facilita uns criterios para axudar á avaliación e o acondicionamento da iluminación dos postos de traballo.
Imaxen da Axencia Europea
5/2/2016 EU-OSHA
A colección de publicacións abrangue dende informes de investigación científicos a follas informativas (e-facts) monotemáticas, destinadas ao seu uso no lugar de traballo. Todo o material pode ser descargado de xeito gratuíto. Pode buscar nesta biblioteca por idioma, tema ou palabra crave e atopar unha gran cantidade de publicacións multilingües relativas ás principais áreas e temas de seguridade e saúde no traballo.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais