Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Video as substancias perigosas son máis comúns do que ti pensas
22/6/2018 EU-OSHA
Ven de poñerse a disposición un vídeo animado no marco da campaña da Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo, Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas 2018-19. Ilustra de forma visible e atractiva a presenza común de substancias perigosas en moitos lugares de traballo e sectores en toda Europa, como a agricultura, a industria manufactureira e a construción. O vídeo tamén resalta a importancia de establecer unha cultura de prevención de riscos no lugar de traballo, comezando por promover a avaliación de riscos para manexar as substancias perigosas de maneira efectiva.
Índice europeo de calidade no emprego 2005 2015
12/6/2018 ETUI
O European Trade Union Institute ven de publicar un informe sobre a calidade do emprego nos 28 estados da Unión Europea. Entre os indicadores de calidade do emprego empregados no informe están os salarios, as formas de emprego e seguridade laboral, o tempo de traballo e o equilibrio traballo - vida, as condicións de traballo, habilidades e desenvolvemento da carreira laboral, a representación sindical. O Estado español aparece á cola dos Estados da Unión Europea, só por diante de Rumanía e Grecia, cunha puntuación de 3 nunha escala que vai do 1 (peor) ao 10 (mellor).
videos xestión risco psicosocial INSSBT
5/6/2018 INSSBT
O obxectivo desta colección de vídeos é sensibilizar sobre a xestión preventiva dos riscos psicosociais. Para iso descríbense experiencias prácticas de actuación, narradas en primeira persoa polos seus protagonistas, describindo exemplos de actuación cun carácter eminentemente participativo.
Substancias periogosas
29/5/2018 EU-OSHA
A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición, dentro da campaña "Traballos saúdables. Alerta fronte a substancias perigosas", unha ferramenta electrónica sobre substancias e produtos químicos perigosos, coa intención de proporcionar ás empresas información e asesoramento que permitan avaliar e xestionar os riscos relacionados coa seguridade e a saúde.
Guía de boas prácticas para a prevención dos transtornos da voz nos profesionais do sector educativo
24/5/2018 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
O Laborario - Observatorio de Enfermidades Profesionais de Andalucía elaborou esta publicación, dirixida fundamentalmente a persoal docente, identificando posibles riscos e proporcionando información sobre a prevención dos transtornos da voz. Dentro da publicación, tamén hai espazo para criterios prácticos en relación á planificación da construción ou adaptación e equipamento das infraestruturas educativas, orientado á administración e proveedores de servizos relacionados coa construción e o equipamento de infraestruturas educativas.
OIT
24/5/2018 OIT
A OIT puxo en marcha a Plataforma Dixital Interuniversitaria sobre o Futuro do Traballo, unha ferramenta cuio obxectivo é promover o intercambio de análise, estudos e informes académicos sobre o Futuro do Traballo e facilitar a elaboración colectiva de documentos ao longo do próximo ano.
Roadmap on carcinogens
23/5/2018 Folla de ruta sobre carcinóxenos
As fichas, accesibles a través da web Riscos de cancro no traballo e os perigos da exposición a axentes carcinóxenos, están centradas nos riscos da sustancia, os síntomas e as posibles accións que poden tomarse para diminuír o risco de exposición. As fichas publicadas teñen relación co uso de amianto, hidrocarburos aromáticos policlínicos, cloruro de vinilo, formaldehído, cromo VI, po de madeira dura, vapores de soldeo, po de sílice, escape de motor diésel e benceno.
Montaxe e desmontaxe de escenarios
16/5/2018 ISSGA
O ISSGA presentou o pasado 11 de maio de 2018 unha nova campaña sobre a prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios. Esta actividade está recollida no Plan anual de actividades do instituto e forma parte das actuacións de asesoramento, información e sensibilización específicas para reducir a sinistralidade laboral no sector da industrial musical e de espectáculos públicos, en concreto na actividade de montaxe e desmontaxe de escenarios públicos.
Alerta ISSGA árbores sentadas apoiadas
4/5/2018 ISSGA
O ISSGA constituíu un grupo de traballo formado por técnicos do ISSGA, dos servizos de prevención propios das principais empresas madereiras de Galiza e de Confemadera no que se elaboraron dous documentos técnicos con consellos no ámbito da prevención de riscos laborais para os traballos que se desenvolven ante árbores sentadas e ante árbores apoiadas enganchadas.
Guía da Directiva de máquinas
30/4/2018 COMISIÓN EUROPEA
A Directiva ten o dobre obxectivo de harmonizar os requisitos esenciais que deberán cumprir as máquinas sobre a base dun alto nivel de protección da saúde e a seguridade, á vez que se garante a libre circulación das máquinas no mercado da UE.
stoffenmanager
26/4/2018 Hixiene
O pasado 1 de febrero deste ano 2018, presentouse oficialmente en Barcelona a versión en castelán de Stoffenmanager®, un software libre para a avaliación simplificada da exposición laboral a axentes químicos. A presentación contou con 30 participantes procedentes de diferentes territorios do Estado español, tanto do sector público como de distintas empresas. O obradoiro de presentación foi organizado en cooperación coa Asociación Española de Hixiene Industrial (AEHI).
Beneficios do fomento da práctica da actividade física e a práctica deportiva INSSBT
18/4/2018 INSSBT
O estudo ten como obxectivo levar a cabo unha revisión sistemática actualizada da evidencia científica dispoñible en relación co fomento da actividade física e a loita contra o sedentarismo dentro do ámbito laboral. Inclúe tamén unha recompilación e análise de exemplos de Boas Prácticas e unha listaxe de recomendacións.
Manipulación de contedores  fumigados nos portos: riscos para a saúde e prácticas de prevención.
17/4/2018 EU-OSHA
Estudo elaborado por EU- OSHA que analiza os riscos aos que están expostos os traballadores/as ao abrir os contedores fumigados. O traballo identifica as lagoas existentes nas medidas de prevención e elabora unha serie de recomendacións para mellorar a saúde e a seguridade dos traballadores/as.
Ferramentas de foramción en Seguridade e Saúde para o sector social
5/4/2018 WBTTH&S
O propósito do proxecto era o desenvolvemento de ferramentas de formación para a seguridade e saúde en empresas de servizos sociais. Na web do proxecto pódese atopar información sobre os resultados da fase previa de investigación, os materiais desenvolvidos, os cuestionarios de avaliación e as campañas de difusión realizadas.
Intervención ergonómica en centros hospitalarios
3/4/2018 INSSBT
Nesta publicación do INSSBT móstranse casos de análises e intervención ergonómica sobre: o deseño do posto de traballo, a avaliación da carga física en tarefas e situacións concretas, actuacións en pantallas de visualización de datos en quirófanos, reformas de locais para mellorar condicións ergonómicas, etc.
O impacto do traballo por quendas no cancro ocupacional
28/3/2018 IOSH
O Instituto de Seguridade e Saúde Ocupacional (IOSH) publicou un novo informe de investigación sobre o impacto dos traballos por quendas no cancro ocupacional.
Protectores auditivos: selección e emprego
28/3/2018 INSSBT
Unha análise dos datos obtidos na 6ª Enquisa Europea de Condicións de Vida e Traballo no Estado español amosa que entre os riscos físicos e ambientais no traballo o ruído é un dos máis sinalados polos traballadores e traballadoras. un exposición prolongada ao ruído pode ter consecuencias para os traballadores/as que os sufren como pérdida auditiva, efectos fisiolóxicos, estrés e incremento do risco de accidente.
Seguridade en traballos en altura
27/3/2018 OSALAN
Guía editada por OSALAN, Instituto vasco de Seguridade e Saúde Laboral e elaborada polo Instituto de Formación Práctica de Riscos Laborais (IFPRL), co fin de instruír sobre o axeitado uso de dispositivos tanto de protección colectiva como individual en traballos en altura.
As sustancias químicas na nosa vida
19/3/2018 EU-OSHA
A Axencia Europea de Produtos Químicos (ECHA) ven de poñer en disposición o sitio web "Produtos químicos na nosa vida" na que se ofrece información sobre o uso de produtos químicos e a lexislación da UE sobre este particular. O sitio web conta cunha sección de tendencias para novas relevantes e está conectado á base de datos de produtos químicos da ECHA.
Guía práctica para  a substitución de axentes químicos
15/3/2018 FOMENTO DO TRABALLO NACIONAL-FEPRL, F.S.P.
A substitución das substancias químicas perigosas por outras que sexan menos perigosas ou perxudiciais, ten que considerarse como unha das accións máis prioritarias e esenciais dos principios xerais da acción preventiva na práctica da Hixiene Industrial, para evitar riscos de intoxicación e para previr a aparición de enfermidades profesionais. Así se recolle no Artigo 15: Principios da acción Preventiva, da Lei de Prevención de Riscos Laborais, onde dos nove principios xerais que configuran o conxunto do devandito artigo, polo menos en catro deles poden establecerse conexións cos conceptos básicos da substitución.
Imaxen da Axencia Europea
13/3/2018 EU-OSHA
As enfermidades relacionadas co traballo supoñen en torno a 2,4 millóns de mortes anuais en todo o mundo, das que unhas 200.000 ocorren en Europa. A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo ven de incluír na súa páxina web unha sección destinada a visualizar o traballo que realiza neste eido, centrado nos sistemas de alerta e vixilancia da seguridade e saúde laboral en enfermidades relacionadas co traballo producidas por axentes biolóxicos e na rehabilitación e reincorporación ao traballo das persoas tras un tratamento contra o cancro.
Dor e traballo
13/3/2018 Asociación Española de Especialistas en Mediciña do Traballo, AEEMT
Segundo este documento informativo elaborado pola AEEMT, a dor lumbar e cervical, as patoloxías reumáticas e as cefaleas son o 56,6 % do total dos problemas de saúde máis prevalentes; todos estos problemas de saúde teñen como característica principal que se acompañan de dor. Segundo os datos aportados, coa idade increméntase o a porcentaxe de persoas que sufren dor así como a intensidade do mesmo, sendo máis frecuente a presentación de dor severo ou extremo en mulleres (en todos os grupos de idade). O documento aborda diferentes consideracións da dor en relación ao entorno laboral.
LEP axentes químicos 2018
20/2/2018 INSSBT
Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo para o ano 2018. A constitución polo INSSBT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.
Traballadores naval
19/2/2018 OIT
A edición revisada do Repertorio de recomendacións prácticas, contén orientación exhaustiva e detallada sobre como mellorar a seguridade e saúde no sector da construción e reparación de buques, incluíndo o dereito dos traballadores para coñecer os riscos que enfrontan, o dereito para participar plenamente na prevención dos riscos para a súa seguridade e saúde, e o dereito de afastarse de situacións de traballo perigosas.
Comisión europea
5/2/2018 Comisión Europea
O pasado mes de agosto a Comisión Europea publicou unha nova versión do seu Guía sobre EPI’s. O obxectivo destas directrices é aclarar certos asuntos e procedementos aos que se fai referencia na Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección persoal ( EPI). As directrices son para o uso das autoridades competentes dos Estados membros, dos principais operadores económicos interesados, como os fabricantes e as súas asociacións comerciais, os organismos encargados da preparación de normas e os encargados dos procedementos de avaliación da conformidade.
A saúde e a seguridade nos concirnen a todos
31/1/2018 Comisión Europea
Publicación da Comisión Europea dirixida específicamente a empresarios/as. Segundo se indica no prólogo, asinado pola Comisaria europea de Emprego, Asuntos Sociais, Capacidades e Movilidade Laboral, o documento presenta consellos sinxelos e concretos para a aplicación práctica da normativa de saúde e seguridade no traballo, tirando o máximo partido das avaluacións de riscos; no texto inclúense exemplos, ilustracións e ligazóns.
Presentación guía RD 665 instituto
26/1/2018 INSSBT
O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo (INSSBT), de acordo co disposto no artigo 5 do Real Decreto 39/1997 polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, ten entre os seus labores a elaboración das Guías destinadas á avaliación e prevención dos riscos laborais.
Soldadura
24/1/2018 IARC
A Axencia Internacional para a Investigación do Cancro ( IARC) clasifica os fumes de soldadura e a radiación UV das operacións de soldadura na categoría 1, axentes carcinoxénicos para humanos. Á espera da publicación da monografía na que se abordan os estudos realizados (número 118), pode consultarse un resumo das avaliacións realizadas pola IARC na revista científica The Lancet Oncology.
Directrices da OMS para protexer aos traballadores dos riscos da exposición a nanomateriais
3/1/2018 OMS
A Organización Mundial da Saúde ven de publicar un documento con recomendacións para a avaliación dos riscos potenciais derivados da exposición a nanomateriais no lugar de traballo así como medidas encamiñadas a protexer aos traballadores e traballadoras expostos. O texto está dirixido especialmente cara ás pequenas e medianas empresas e cara aos países de ingresos baixos e medianos.
Criterios avaliación da estimación da exposición a productos fitosanitarios
2/1/2018 Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
Documento elaborado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade en colaboración co Centro Nacional de Medios de Protección do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo co fin estabelecer os criterios a seguir pola Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación na avaliación da exposición a PPFF de operarios, traballadores, transeúntes e residentes; estos criterios terán carácter adicional á Guía EFSA, 2014. O documento será de aplicación a substancias activas, protectores e sinergistas e, no seu caso, a coformulantes, contidos nos PPFF, tal e como aparecen definidos no artigo 2 do Regulamento (CE) 1107/2009.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais